Honorable Mention TOKYO-2020 Architecture / Interiors

One Window View of Suzhou Museum

  • Photographer
    Jian Xu
  • Technical Info
    1/30s? F/8, Iso200
  • Photo Date
    Dec 7, 2017

Suzhou Museum Jiangsu China