TOKYO-2016 Advertising / Fashion

Wiktoria

  • Prize
    Silver in Advertising/Fashion
  • Photographer
    Mateusz Stefanowski